REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona Zdrowystylbycia.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę Zdrowystylbycia.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony Zdrowystylbycia.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie Zdrowystylbycia.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
 3. USŁUGODAWCA – Zakątek Szczęścia Aneta Klamka, adres: Żegoty 81, 11-106 Kiwity, NIP: 7431631921, Regon 281467496, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: +48 883637970
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 5. UŻYTKOWNIK  – należy przez tu rozumieć każdego, kto korzysta z serwisu w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności: przegląda Serwis, komunikuje się za pomocą serwisu z Usługodawcą, dokonuje zakupu oraz podejmuje wszelkie związane z zakupem czynności;
 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 8. CENA - należność od Usługobiorcy na rzecz Usługodawcy w kwocie oznaczonej w  Cenniku, i zależnej od danej usługi elektronicznej i okresu, na jaki usługa została zamówiona, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie;
 9. CENNIK– aktualny cennik publikowany na stronie www.zdrowystylbycia.pl , gdzie Usługodawca ustala ceny za poszczególne usługi elektronicznych w zależności od rodzaju i okresu ich trwania.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 2. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
 3. korzystanie z Newslettera,
 4. filmy
 5. W ramach świadczonych przez Usługodawcę Usług Elektronicznych dostępne są – według wyboru Usługobiorcy – następujące formy płatności:

a. poprzez płatności Przelewy24

 1. W ramach Usług Elektronicznych dostępna jest możliwość zakupu abonamentu w modelu subskrypcji.
 2. Przez subskrypcję należy rozumieć usługę  sprzedaży abonamentu na dostęp do Usług Elektronicznych w określonych odstępach czasu (dalej „Subskrypcja”).
 3. Umowa Subskrypcji na okres 1 (jednego) miesiąca, 2 miesięcy lub 3 miesięcy poprzedzona płatnością przez  system Przelewy24 jest zawierana na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.
 4. W celu złożenia zamówienia Subskrypcji Usługobiorca powinien:
  1. wybrać produkt z listy dostępnych produktów: tj. „1 miesiąc”; „ 2 miesiące” lub „3 miesiące”;
  2. złożyć zamówienie poprzez użycie przycisku „wykup” oraz podanie wymaganych danych kontaktowych
 5. Sprzedaż w ramach Subskrypcji trwa od momentu rejestracji Usługobiorcy i zamówienia subskrypcji aż do momentu rozwiązania umowy w wyniku:
  anulowania  subskrypcji przez Abonenta (najpóźniej na 72h przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego).
 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne za wyjątkiem filmów objętych subskrybcją.
 3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 5. komputer z dostępem do Internetu,
 6. dostęp do poczty elektronicznej,
 7. przeglądarka internetowa,
 8. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 10. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 11. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 • POLITYKA ODSTĄPIEŃ - ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia  30 maja 2014  r.  o  prawach konsumenta (Dz. U. z  2014 r., poz. 827) oraz inne przepisu prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Usługobiorca, będący Konsumentem może, na podstawie art. 27 ustawy z dnia  30 maja 2014  r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z  2014 r., poz. 827) – bez podania przyczyny –  odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą za pośrednictwem niniejszego serwisu, składając stosowne oświadczenie e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie powinno być wysłane przez Usługobiorcę (Konsumenta) za pośrednictwem poczty elektronicznej na w/w adres poczty elektronicznej Usługodawcy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
  3. Zamówienie Usługi elektronicznej na okres rozpoczynający się przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia przez konsumenta umowy z Usługodawcą,  gdzie jednocześnie Konsument wyraził  zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Usługodawcę usługi przed upływem terminu określonego w  art. 27 ustawy z dnia  30 maja 2014  r.  o  prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r., poz. 683), tzn. przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia przez niego umowy z Usługodawcą (art. 36 pkt 2  ustawy z dnia  30 maja 2014  r.  oprawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r., poz. 683), oznacza, że Konsument akceptuje regulamin oraz chce natychmiastowego świadczenia usług i rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić w ciągu 14 dni  a przy tym traci przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody na rozpoczęcie świadczenia przez Prowadzącego Serwis (Usługodawcę) usługi przed upływem terminu 14 dni od zawarcia tejże umowy.
  4. Termin do złożenia (wysłania) oświadczenia o odstąpieniu od umowy określony w art. 27  z dnia  30 maja 2014  r.  o  prawach konsumenta (Dz. U. z  2014 r., poz. 827)  biegnie od dnia zawarcia umowy (art. 28 pkt 2  tej ustawy).
  5. W razie odstąpienia od umowy, Usługobiorca zobowiązany jest dostarczyć dowód płatności jeżeli takiej dokonał.
  6. Po odstąpieniu od umowy przez Usługodawcę zwraca on Usługobiorcy zapłaconą cenę w terminie 14 dni od otrzymania  oświadczenia od odstąpieniu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Usługobiorcę numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres.
 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem Zdrowystylbycia.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Usługodawcy. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony Zdrowystylbycia.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony Zdrowystylbycia.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 1. ROZDZIAŁ VII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług Elektronicznych, w tym informacje, do których podania zobowiązany jest Usługodawca na mocy obowiązujących przepisów, są dostępne pod adresem https://zdrowystylbycia.pl
 3. Usługobiorca ma między innymi prawo do weryfikacji, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Zmiana danych osobowych oraz zmiana preferencji dotyczących otrzymywania informacji marketingowych możliwa jest za pomocą korespondencji mailowej na adres Usługodawcy.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.