Regulamin Studia Zdrowy Styl Bycia
1. Osoby chcące korzystać z usług oferowanych w Studiu Zdrowy Styl Bycia zobowiązane
są do zapoznania się z regulaminem klubu.
2. Osoby chcące korzystać z usług oferowanych w klubie zobowiązane są do uiszczenia opłaty
za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
3. Godziny otwarcia określane są w aktualnej ofercie i studio zastrzega sobie prawo
do zmiany tych godzin w okresach wakacyjnych i świątecznych oraz w wyjątkowych sytuacjach.
4. Godziny otwarcia klubu określane są w aktualnej ofercie i klub zastrzega sobie prawo do zmiany tych
godzin w okresach wakacyjnych i świątecznych.
5. Klientem studia jest każda osoba, która wykupi karnet lub jednorazowe wejście.
6. Niewykorzystane wejścia, godziny i rezerwacje nie podlegają przesunięciu
na następny karnet. Jest możliwość odrobienia za zgodą prowadzącego.
7. Każdy klient zobowiązany jest stosować się do zaleceń i uwag instruktorów
oraz obsługi studia.
8. Klient klubu jest zobowiązany do korzystania z zajęć wyłącznie w stroju sportowym, właściwym do
danego rodzaju ćwiczeń. Zabronione jest wykonywanie ćwiczeń
w obuwiu zewnętrznym oraz nie przystosowanym do aktywności sportowej. Osoba która nie zmieni
obuwia może zostać wyproszona.
9. Kobiety ciężarne powinny przystąpić do zajęć ruchowych za zgodą lekarza prowadzącego.
10. Studia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki zaistniałe na terenie klubu, których
powodem jest zły stan zdrowia lub nie stosowanie się do programu i zaleceń instruktora prowadzącego
zajęcia.
11. Osoby z jakimikolwiek dolegliwościami zdrowotnymi lub kobiety w ciąży mogą uczestniczyć
w zajęciach tylko po konsultacji z lekarzem i doniesieniu stosownego zaświadczenia. Załącznik
12. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania ćwiczeń i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
13. Zabrania się uczestniczenia w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
Na terenie studia obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
14. Członków studia obowiązuje dbałość o porządek, higienę osobistą, a także stan sprzętu sportowego.
Wszystkie usterki należy zgłaszać do obsługi klubu.
15. Nie ma możliwości wejścia na salę po rozpoczęciu zajęć, ani opuszczenia ich przed ich zakończeniem.
16. Do ćwiczeń należy przystępować z pustym żołądkiem, minimum 3 godziny po dużym posiłku,
2 po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić.(joga)
17. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie
prowadzącego.
18. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefony komórkowe. Po zakończeniu zajęć należy
uporządkować salę odkładając używany sprzęt.
www.zdrowystylbycia.pl